Navigace

Obsah

Pohledem sokola: Operace Anthropoid – 80 let poté

Typ: ostatní
Operace Anthropoid – 80 let poté

Pohledem sokola: Operace Anthropoid – 80 let poté 

 

Ve středu 29. prosince 2021 si občané v Nehvizdech připomenuli, že u jejich obce byli před 80 lety vysazeni Josef Gabčík a Jan Kubiš.  Dva vojáci Československé zahraniční armády, jejichž úkolem bylo zlikvidovat zástupce říšského protektora Reinharda Heydricha.  Proč byl takový rozkaz vydán a čemu měl zabránit?  Musíme se vrátit o několik let zpět.

Po rozpadu zbytku Československa 14.března 1939 obsadila německá vojska Čechy, Moravu a Slezsko. Hitler přijel do Prahy, z Hradčan zhlížel na Prahu a vyhlásil Protektorát Čechy a Morava.  Tak jsme se dostali pod „ochranu“ Velkoněmecké říše. 

Prvním mužem v Protektorátu se stal Konstantin von Neurath, státním tajemníkem K. H. Frank.

Ihned začalo zatýkání. Gestapo šlo zatknout Karla Čapka, ale on jim unikl. Zemřel o Vánocích 1939. Vznikaly odbojové organizace, jako Obrana národa nebo sokolská organizace Jindra.

Činnost odbojového hnutí v Protektorátě vzrůstala, zejména po napadení SSSR v červnu 1941.

Byla zaměřena na zpravodajství a sabotáže. Protektor von Neurath nebyl schopen zvyšující se odbojové činnosti zabránit, zejména ojedinělé stávky ohrožovaly dodávky zbraní na frontu.

 

5 000 sokolů zatčeno

K. H. Frank informoval Hitlera, že největším nebezpečím pro Říši je Sokol, že sokolská organizace se stala shromaždištěm odporu proti Říši. Činnost Sokola byla zastavena 12. dubna 1941.

Hitler považoval situaci v Protektorátu za velice vážnou, povolal si na kobereček do hlavního stanu von Neuratha a K. H. Franka. Rozhodl se, že do Prahy pošle jako zastupujícího říšského protektora generála SS Reinharda Heydricha.  Vůdcova směrnice pro Heydricha byla následující: „V tomto prostoru jednoznačně a se vší tvrdostí zajistit, aby obyvatelstvo, pokud je české národnosti, pochopilo, že se nelze vyhýbat realitě příslušnosti k Říši a poslušnosti vůči Říši.“

Dne 27. září 2021 tomu bylo 80 let od Heydrichova příchodu do Prahy. Takřka ihned byl zatčen ministerský předseda generál Eliáš a uvězněn. 28. září na den sv. Václava bylo vyhlášeno stanné právo. V Ruzyni byli 28. září popraveni armádní generál Josef Bílý a divizní generál Hugo Vojta.  

Augustin Pechlát, náčelník ČOS, byl popraven 30. září 

Výnosem Heydricha z 8. října 1941 byla rozpuštěna Česká obec sokolská a její majetek zabaven.   V noci ze 7. na 8. října proběhla „Akce Sokol“, ve které podle připravených seznamů byli zatčeni sokolští činovníci z ústředí, žup, a dokonce i z jednot. Byli uvězněni v koncentrácích, starosta ČOS MUDr. Stanislav Bukovský byl umučen v roce 1942 v Osvětimi.

Podle zprávy Reinharda Heydricha o „Akci Sokol“ zaslané 11. října 1941 Hitlerovi do Berlína bylo zatčeno asi 5 000 lidí. Všichni byli zatčeni a uvězněni bez soudu, preventivně byli zatčeni zcela nevinní lidé představující hrozbu pro Velkoněmeckou říši tím, že byli členy Sokola.

Po skončení války se jich vrátilo 46.

Stanné soudy začaly svou „práci“. Měly jen tři druhy rozsudků – popravu, koncentrák, propuštění. Rozsudek se vykonal ihned, odvolání nebylo.  K trestu smrti bylo odsouzeno 489 lidí, přes 2000 jich skončilo v koncentrácích. Jména popravených se večer četla v rozhlase, druhý den byly červené plakáty s jmény popravených vylepovány po celém Protektorátu. Velice dobře se na ně a na jejich typickou červenou barvu pamatuji. V denním tisku byly zveřejňovány seznamy popravených.

Stanné právo bylo zrušeno až 20. ledna 1942.

 

Nenáviděl Čechy

Heydrich již při příchodu do Prahy prohlásil svůj program na shromáždění nacistických pohlavárů. Řekl, že potřebuje v tomto prostoru klid, aby český dělník věnoval svou pracovní píli německému válečnému úsilí. Českým dělníkům musíme dát tak „nažrat“, aby mohli konat svou práci. Tento prostor musí být definitivně osídlen jen Němci, Čech tady nemá co pohledávat. Musíme provést rasovou inventuru.  To bude konečné řešení české otázky, rasově dobří zůstanou, budou poněmčeni, o ty ostatní bude postaráno. To znamenalo, že půjdou „ke zdi“, nebo na Sibiř.

Stejná slova pronesl Heydrich na konferenci ve Wansee v únoru 1942, Češi budou následovat Židy.

V této situaci, za stanného práva, v atmosféře zatýkání a poprav, byli z Velké Británie do Protektorátu vysláni českoslovenští parašutisté s rozkazem odstranit Heydricha jako největší nebezpečí pro náš národ. Toto rozhodnutí vzniklo v Londýně zřejmě z popudu plk. Moravce velice brzy po popravě skupiny československých generálů.

Jak budou parašutisté doma přijati? Nebude odboj zastrašen všudypřítomným terorem?

V roce 1941, kdy probíhala zatýkání, popravy, deportace do koncentráků, musíme vzdát čest našim rodičům a prarodičům za jejich odvážné chování, za jejich vlastenectví.

Byli to právě Sokolové, kteří poskytli pomoc parašutistům, kteří byli do Protektorátu vysíláni koncem roku 1941, mezi nimi byla také skupina Anthropoid. Od jejich výsadku až do provedení daného úkolu – odstranění Reinharda Heydricha to byli sokolové z pražských žup, zejména z župy Barákovy. Bez pomoci těchto lidí, kteří od počátku spolupráce věděli že je a jejich rodiny v případě odhalení čeká smrt, by se atentát uskutečnit nepodařilo.

Heydrich byl naprosto přesvědčen, že Čechy svým tvrdým postupem tak zastrašil, že se k odporu neodváží. To si myslel, když 27. května ráno vyjížděl bez ozbrojeného doprovodu z Panenských Břežan. Ten den Gabčík s Kubišem splnili vojenský rozkaz. Němci byli tímto činem vyvedeni z míry, jednali ve zmatku. Kdo by se v okupované zemi odvážil zaútočit na příslušníky gestapa, SS, Wehrmachtu, neřkuli na jejich generály… A Heydrich patřil mezi první muže říše. Národ, o kterém se domnívali, že je zcela pokořen, se vzepjal k činu, který zůstal jediným v okupované Evropě.

 

Pomoc sokolů parašutistům bývá přehlížena, mluví se jen o vojácích, ale bez pomoci domácích by byli v okupované zemi ztraceni. Známe jména rodin, které se nejvíce na přípravě a uskutečnění akce podíleli: Piskáčkovi, Khodlovi, Smržovi, Novákovi, Fafkovi, Ogounovi, Moravcovi, Zelenka – Hajský, výčet všech by dosáhl několika set. Historici znají jména pouze z výslechových protokolů gestapa, ale při výsleších se všechna jména gestapákům nepodařilo z vyslýchaných „vytlouct“. Sám jsem osobně znal některé, kteří přímo s vysočanskými spolupracovali a zatčení unikli.

V archivu Českého rozhlasu je pásmo Anthropoid. Je sestavené z různých nahrávek z té doby.

V jeho závěru je část projevu člena československé exilové vlády v Londýně „Děkujeme Sokolům a paní Moravcové“.

Po atentátu na Heydricha nastalo velké zatýkání a popravy. Byly vyhlazeny Lidice a Ležáky.

Po celou tu dobu, kdy se atentát připravoval, nikdo ze sokolských řad nezradil. Zrada přišla, odkud se nečekala. Nebýt zrádce Čurdy, gestapu by se úkryt parašutistů objevit nepodařilo. On udal záchytné adresy. 

Gestapo pak vytlouklo z 16letého Vlastimila Moravce místo, kde jsou ukryti parašutisté, a další adresy. Nastalo zatýkání celých sokolských rodin. Ty byly po krutých výsleších deportovány do Mauthausenu a 24. října 1942 postříleny. Bratr Piskáček před smrtí prohlásil, že ničeho nelituje, že dobře věděl, co ho čeká. 

Na tyto události, na všechny, kteří položili své životy, aby Gabčík s Kubišem mohli splnit svůj úkol,  bychom neměli zapomenout. Jejich obětmi se otevřela cesta k zneplatnění Mnichovské dohody.

 

Sokolům patří dík

Prezident Beneš po válce napsal, že „němečtí okupanti si byli dobře vědomi, jak hluboce v našich srdcích byla zakořeněna myšlenka Tyršova a dobře si byli vědomi nebezpečí, které pro ně sokolská organizace představovala. Z bezmezného strachu a obavy před silou sokolskou – jako jednou

z hlavních sil odporu – soustředili se na jeho příslušníky jako na jedny z prvých, kdo byli předurčeni k tomu, aby vydali ze svých řad tolik obětí ať padlých, popravených či umučených, před jejichž památkou se skláníme. Pokorný dík a hrdý obdiv patří všem, kteří svou smrtí, svými útrapami dali posvěcení velkému vítězství.“

Prezident Masaryk při vzniku Československa oprávněně prohlásil:“ Bez sokolů by nebylo legií, bez legií by nebylo Československo“. Rovněž tak prezident Beneš by mohl prohlásit:“ Bez sokolského odboje by nedošlo k obnovení Československa“.

Nedovolte, aby se zapomnělo, že sokolové jsou pevně spjati se vznikem Československa a jeho dalšími osudy.  Buďte na to hrdí, neboť vy jste sokolové, dědici tohoto Masarykova odkazu.

Tyto události a zásluhy by měl připomínat vedle zákonů Lex Masaryk, Lex Beneš a Lex Štefánik také dosud neexistující zákon Lex Sokol: Sokol se zasloužil o vznik Československé republiky v roce 1918 a o obnovu Československa v roce 1945!

 

Otakar Mach                                                                

starosta v letech 2001-2016 a místostarosta do roku 2019 TJ Sokol Prosek

biochemik

pamětník událostí

omach@cmail.cz


2022


Vytvořeno: 26. 1. 2022
Poslední aktualizace: 6. 9. 2022 9:56
Autor: Josef Kolář