Navigace

Obsah

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tělocvičná jednota Sokol Nehvizdy, pobočný spolek, IČ 43755062, se sídlem Na Příštipku 135, 250 81 Nehvizdy, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze (dále jen „Správce“) tímto poskytuje informaci (dále jen „Informace“) o zpracování osobních údajů. Tato informační povinnost je zpracována na základě požadavků nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) ve znění účinném od 25. 5. 2018.

Subjektem údajů, jehož údaje Správce zpracovává, je vždy fyzická osoba (dále jen „Subjekt údajů“).

1. Správce je pobočným spolkem, který vykonává tělovýchovné, sportovní a kulturní činnosti za účelem a cílem zvyšování zdatnosti svých členů. V rámci své činnosti vede sportovní oddíly, pořádá sportovní, kulturní či společenské akce, sdružuje členy Sokola, přičemž součástí je i práce s dětmi.

2. Správce zpracovává osobní údaje, které mu Subjekt údajů poskytl v následujícím rozsahu:

- jméno a příjmení

- adresa trvalého bydliště nebo jiná kontaktní adresa

- e-mailová adresa

- telefonní číslo (u dětí i telefonní číslo jejich zákonných zástupců)

- datum narození

- rodné číslo

- údaje z dokladu o zdravotní způsobilosti

- fotografie (průkazková fotografie)

- obrazový záznam z kamerového systému na sportovištích Správce

(dále jen „Osobní údaje“)

3. Správce zpracovává Osobní údaje

a) z důvodu oprávněného zájmu Správce při výkonu své činnosti specifikované v bodu 1. výše.

4. Oprávněným zájmem Správce v souvislosti s pořizováním obrazových záznamů kamerovým systémem je ochrana majetku Správce.

5. Osobní údaje nebudou zpracovávány automatizovaně, vyjma obrazového záznamů z kamerového úložiště.

6. Osobní údaje jsou Správcem zpracovány po nezbytně nutnou dobu. Po ukončení činnosti Subjektu údajů budou jeho Osobní údaje vymazány či zlikvidovány.

7. Obrazové záznamy z kamerového systému jsou zpracovávány uložením na datovém úložišti po dobu 24 hodin, poté jsou zlikvidovány.

8. Subjekt údajů bere na vědomí, že Správce je za účelem konání sportovní akce (turnaje, sportovní utkání, sportovní hry), kterých se Subjekt údajů účastní, předat Osobní údaje jinému správci, který

bude takové akce pořádat či organizovat.

9. Správce informuje Subjekt údajů, že za podmínek stanovených v Nařízení Subjekt údajů:

a) má právo na výmaz svých Osobních údajů;

b) má právo na přístup ke svým Osobním údajům;

c) má právo na to, aby Správce omezil zpracování jeho Osobních údajů v případě, že:

i. Subjekt údajů popírá přesnost Osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

ii. zpracování je protiprávní a Subjekt údajů odmítá výmaz Osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

iii. Správce již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování;

iv. Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad oprávněnými důvody Subjektu údajů;

d) má právo na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu;

e) pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení Osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí Správce toto porušení bez zbytečného odkladu Subjektu údajů.

10. Subjekt údajů má za podmínek stanovených v Nařízení právo vznést námitku.

11. Za účelem uplatnění svých práv může Subjekt údajů kontaktovat Správce písemně na adrese jeho sídla nebo na emailové adrese: sokol.nehvizdy@seznam.cz. Správce má právo ověřit, zda jej kontaktuje Subjekt údajů, a to z důvodu ochrany před poskytnutím osobních údajů neoprávněné osobě.

12. Subjekt údajů má rovněž právo obrátit se na Úřad na ochranu osobních údajů či podat v odůvodněných případech stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

13. Tímto byl Subjekt údajů poučen o svých právech a jejich ochraně.